Stadgar för Tjöck & Påskmark ungdomsförening

§ 1
Föreningen, som har sin värksamhet inom Kristinestads landskommun, har till ändamål att värka och uppehålla intresse för ädla strävanden och särskilt söka åstadkomma en förädling i ungdomsnöjena. Detta anser föreningen lämpligast kunna ske genom anordnande av möten, samkväm och för allmänheten tillgängliga fester, vid vilka förekomma diskussioner, sång, musik, föredrag. Lekar och dylikt. Härjämte söker föreningen på andra lämpliga sätt bereda tillfälle till förkovran i vetande och god sed.


§ 2
Medlem av föreningen är varje av dess styrelse, efter anmälan godkänd person, som fyllt sexton år och erlagt stadgad medlemsavgift. Omyndig bör vid anmälan förete föräldrars eller målsmans tillstånd.

§ 3
Medlemsavgiften utgör en mark för året och erlägges till föreningens kassör första gången vid inskrivningen samt sedermera inom tre månader efter årsmötet. Uraktlåter medlem att inom stadgad tid erlägga avgiften, anses han utesluten ur föreningen, om icke styrelsen finner vägande skäl tala för eftergift häruti: Ständig medlem blir den, som i ett för att erlägger tio mark.

§ 4
Föreningsmedlem iakttaga ett sedligt, nyktert och med god ordning överensstämmande uppförande.

§ 5
Medlem äger rättighet att alla föreningens möten övervara, och mot entré dess festligheter samt till föreningens möten, då sådant särskilt tillkännagives, medtaga en eller flera utom föreningen stående personer.

§ 6
Föreningen sammankommer å på föregående möte bestämd ort och tid, eller på kallelse av ordföranden, i händelse av förfall för honom, viceordföranden. För varje möte utses en programbestyrelse samt för fester en festbestyrelse.

§ 7
Föreningens angelägenheter ledes av en på årsmötet vald ordförande och styrelse, till vilken hör utom ordföranden tio medlemmar. Styrelsen, som inom sig utser viceordförande, kassör, sekreterare och vicesekreterare är beslutför, då minst sex medlemmar därjämte äro närvarande. Beslut fattas likasom på föreningens allmänna möten genom enkel, öppen omröstning utom vid val, som ske genom slutna sedlar; äro rösterna lika op vardera sidan avgör ordföranden.

§ 8
Styrelsen, var säte är i Kristinestads landskommun, åligger att handhava förenignens angelägenheter och värkställa dess beslut samt övervaka stadgarnas efterlevnad.

§ 9
Styrelsen eger att, efter prövning genom någon dess medlem, tilldela felande föreningsmedlem varning och om så behövs, utesluta densamma ur föreningen. En gång utesluten medlem kan åter vinna inträde.

§ 10
Ordföranden åligger att på eget initiativ eller på anmodan av minst tio föreningsmedlemmar sammankalla föreningen samt mottaga och kvittera till föreningen stälda skrivelser och försändelser.

§ 11
Sekreteraren åligger att föra korrespondensen, styrelse- och föreningsmötens protokoller, avgiva årsberättelse, föra föreningens matrikel samt hålla vård om föreningens protokoller, böcker m.m.

§ 12
Kassören eger mottaga och förvalta föreningens medel, värkställa nödiga utbetalningar emot kvitto samt till årsmötet avlämna av revisorerna granskad redovisning.

§ 13
Föreningens årsmöte, som ledes av en för tillfället vald ordförande försiggår i februari månad. Därvid uppläses årsberättelse och räkenskaperna samt beslutes om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning, väljes ordförande, styrelse och revisorer för följande värksamhetsår, ävensom beslutes om andra föreningen rörande angelägenheter.

§ 14
För beslut avseende förändring av dessa stadgar erfordras att minst en femtedel av i föreningen inskrivna medlemmar äro vid möte närvarande, då frågan behandlas.